ORDENSREGLER

Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard                                                        www.gfle.dk

Fotograf: Lars Stensgaard Moldow

Ordensregler

Godt naboskab

Vedligeholdelse

Angående renholdelse af parcel og rabat skal vi citere grundejerforeningensvedtægter:


"Parcel-ejerne er pligtige til at holde parcellen fri for ukrudt, så dette eller frø heraf ikke kan blæse ind på nabogrunde. Om fornødent kan bestyrelsen lade parcellen og rabatten rense for ukrudt m.v. på ejerens bekostning."Støj og røg

Fra 1. maj til 1. september gælder følgende:


Støjende redskaber af enhver art må kun anvendes:

  • Alle hverdage (inkl. lørdag) til kl. 18:00.
  • Onsdage dog til solnedgang.
  • Søn- og helligdage fra kl. 10:00 til 12:00.


Afbrænding af haveaffald:

Afbrænding af haveaffald er forbudt i byzone og i sommerhusområder og har været det siden 1. januar 2010.

Læs mere om haveaffald på Rudersdal Kommunes hjemmeside.Fællesarealet ved Carl Plougs Vej

Arealet må ikke benyttes til henlæggelse eller afbrænding af affald. Dog er man velkommen til at henlægge rent, brændbart affald på Sct. Hans-bålet. Men ikke før ca. 10 dage før Sct. Hans, idet der ellers flytter for mange små dyr ind og bliver stegt i bålet.


Nogle ynder at anvende arealet til afbrænding af nytårsfyrværkeri. De bedes rydde op efter sig selv.Veje og rabatter

Vejene skal holdes ryddelige til vejmidte, bl.a. for sten efter regnskyl. Rabatter skal være tilsået med græs, som skal slås regelmæssigt, og holdes afstukket mod kørebanen for ikke at ødelægge belægningen.


Rabatten ud for fællesarealet vedligeholdes ved bestyrelsens foranstaltning.


Aktuelle grundejere anmodes om at varetage vedligehold af rabatter ud mod marken på Steen Blichers Vej og Herman Bangs Vej.Fugle- og hønsehold

Der henstilles til grundejere, som holder høns eller andre fugle, at sikre, at disse ikke er til gene for naboer og andre beboere.

Det betyder bl.a., at grundejere bør sikre sig, at deres fugle og høns ikke bevæger sig udenfor fugle- og hønseejerens egen grund, og at fugle- og hønseholdet ikke medfører lugt- og/eller støjgener. I øvrigt henvises til Rudersdal kommunes ”Forskrift for fjerkræ- og fuglehold”.Hunde

Det henstilles til hundeejere, at holde deres hunde på eget areal og påse, at de ikke strejfer rundt på vejene og i andres haver. Hunde skal luftes i snor, og ejeren skal sørge for, at de ikke støjer. Deres efterladenskaber bedes hjemført til egen grund. Specielt er fællesarealet ikke et hundetoilet.Bilkørsel på vores veje

Kør langsomt, max 40 km/t, og forsigtigt. Vore børn skal også være her og føle sig trygge.Bevoksning

Man bør påse, at træer ikke tager udsigt og lys og sol fra naboerne og for de, der bor bagved i forhold til søen.

Hvad ville du synes om at bo bag ved dig selv?Byggeri

Alle, som bygger, er pligtige til at retablere veje og rabatter, som måtte være blevet beskadiget som følge af byggeriet. Der må ikke være permanent oplag af byggematerialer på vejen eller på rabatten.